Vi på Stenmarks Bygg vänder oss till professionella kunder, såväl inom den privata som den offentliga sektorn, som delar vår syn på kvalitet och kompetens.

Våra tjänster erbjuds med syftet att kunden skall få minimalt arbete och kostnader med samordning och byggledning. Likaså skall kunden alltid erhålla den mest miljövänliga, ekonomiska och byggtekniskt riktiga lösningen. Detta ske genom lyhördhet för kundens önskemål, kunnande och ekonomiska förutsättningar.

Genom att vara affärsmässig, kompetent och engagerad vill vi vara en pålitlig, eftertraktad partner och att ständigt bygga förtroende. Partneringandan genomsyrar företaget genom de många år vi genomfört samverkans entreprenader och arbetssättet finns med oss även i andra entreprenad former.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Engagemang och stolthet – vi driver på utvecklingen i en positiv riktning, där alla medarbetare drar åt samma håll med en passionerad laganda präglad av ansvarstagande och yrkesstolthet.

Ordning och struktur – vi arbetar på ett systematiskt, seriöst och professionellt sätt i alla led från anbud och projektering, utförande på byggarbetsplatsen till överlämnande till kund.

Lyhördhet och flexibilitet – smidig samverkan med våra kunder är en självklarhet för oss, med öppenhet för nya lösningar och samarbetsformer.

Långsiktighet och öppenhet – vi ser varje projekt som ett tillfälle att på ett öppet sätt fördjupa samarbeten, med ömsesidig ärlighet och professionalism som självklar bas.